TOKYO, MIAJIMA, HIROSHIMA, KYOTO, JAPAN - Affair of the Arte